processing...

Okna, Alternativa 2014

Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk

2014

Elżbieta Jabłońska zaprasza mieszkańców kamienicy przy ulicy Jaracza sąsiadującej bezpośrednio z Instytutem Sztuki Wyspa do aranżacji wystawy w swoich oknach z okazji otwarcia nowej ulicy, poszerzając w ten sposób przestrzeń wystawienniczą Alternativy 2014 o półprywatną ścianę okien.

Celem jest włą­cze­nie w pole sztuki dotych­cza­so­wych obser­wa­to­rów dyna­micz­nie zacho­dzą­cych na tere­nach przy­stocz­nio­wych zmian jako współ­twór­ców tego pej­zażu. W ten spo­sób miesz­kańcy będą mogli zazna­czyć swoją obec­ność w tym miej­scu, poka­zać skrawki swo­jej rze­czy­wi­sto­ści oraz nawią­zać dia­log z nowymi sąsia­dami.

Jaracza 12-13 - Wystawa w oknie należy do części plenerowej wystawy Codzienność odbywającej się w ramach Alternativy 2014: Błędnik codzienności. Wernisaż wystawy w oknach odbędzie się 30 sierpnia w Otwartym Ogrodzie.

PREZENTOWANE PRACE

Nieużytki Sztuki
Okna, Alternativa 2014